Thể Loại: Cung Đấu

Đấu đá tranh đoạt trong cung đình.