Thể Loại: Cơ Giáp – Tinh Tế

thời đại tương lai, cơ giáp chiến đấu